April 2019

HØRT, SET OG SAGT PÅ SELVEJE NETVÆRKETS KONFERENCE

14. – 15. marts på Konventum i Helsingør:

Det var en inspirerende debat, der udspandt sig, da 30 medlemmer af Selveje Netværkets medlemmer mødtes til konference en rå forårsdag på Konventum i Helsingør.

Konferencen, der varede et lille døgn, var organiseret på den måde, at man den første dag koncentrerede sig om et oplæg fra Jette Jensen, Nybodergården og Barbara Lisemose, Langgadehus. Oplægget handlede om de selvejende plejehjems rammebetingelser i Københavns Kommune. Anden-dagen blev brugt til dialog dels med embedsmænd fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen dels med repræsentanter fra det lokale plejecenter Birkebo.

Utilfredshed med KS

Selvejenetværkets formand Svend Erik Christiansen konkluderede, efter en del indlæg, at der er generel utilfredshed med KS, og at Selveje Netværket vil prøve at få et møde med Overborgmesteren om dette. Utilfredsheden drejer sig primært om, at den økonomiske styring er gået over gevind, og at der til stadighed lægges flere opgaver over på forstanderne. Hertil kommer at rapporterne er uigennemsigtige, hvilket gør en tilfredsstillende økonomistyring fra såvel ledelse som bestyrelse umulig.

Bestyrelsesmedlem Jørgen Segall fra Hørgården foreslog helt konkret, at hver gang der kommer en ny opgave fra KS, skal forstanderne simpelthen afvise dem.

  • Der er ganske enkelt alt for mange opgaver til forstanderne, understregede Segall.
Ledelse og udvikling

Også forstander Barbara Lisemose fra Langgadehus ankede over de mange driftsopgaver, der lander på forstandernes bord.

  • Lederne skal hæve sig lidt op og koncentrere sig om ledelse og udvikling. Men desværre bruger lederne alt for megen tid på den daglige drift. Det holder ikke, og vi er nødt til at skærpe vores rolle pointerede Lisemose, der også åbnede en debat om de selvejende institutioners bestyrelse.
  • Vi har behov for at få afklaret, hvilken rolle og hvilket ansvar bestyrelserne har. Som forstander opleves det, som om man har to chefer – kommunen og bestyrelsen. Så spørgsmålet er hvem, der leder hvem?
Kursus for bestyrelsesmedlemmer

Blandt konferencedeltagerne var der enighed om, at det både er vanskeligt at rekruttere bestyrelsesmedlemmer, og at det kan være svært for det enkelte bestyrelsesmedlem at finde ud af, hvad bestyrelsens opgave egentlig er. Derfor afrundede Svend Erik Christiansen debatten med at sige, at Selveje Netværket sammen med Københavns Kommune vil tage initiativ til et kursus for bestyrelsesmedlemmer. Centerchef Helle Schnedler fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gav på stedet udtryk for, at kommunen er med på ideen.

Forstanderne oplever de har to chefer, det er et paradoks, sagde forstander Barbara Lisemose fra Langgadehus.

– Vi vil be’ om et møde med Overborgmesteren om KS, lovede formanden for Selveje Netværket Svend Erik Christiansen.

Frihed er det bedste guld

Både forstandere, formænd og bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for, at de oplever snærende bånd fra kommunen. Bånd, der forhindrer det enkelte plejehjem i at gøre en særlig indsats eller skærpe en bestemt profil.

På baggrund af en del gruppedrøftelser spurgte Svend Erik Christiansen, Helle Schnedler og Mads Wallentin fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, om man kunne forestille sig, at nogle plejehjem i en periode kunne få lov til at fungere som en slags ”fri-plejehjem” og gøre tingene på en anden måde – så man kunne se, hvad der virkede, og hvad, der ikke virkede.

Mads Wallentin syntes, det var et interessant projekt, som forvaltningen gerne vil se nærmere på. Men inden da skal Selveje Netværket formulere præcis, hvad man vil arbejde med i et sådant projekt, og hvad formålet er.

Højt til loftet
  • Der tegner sig et billede af, at kommunen vil skabe ensartethed blandt de selvejende plejehjem, men vi vil derimod gerne skabe en mangfoldighed af plejehjem, der markerer sig individuelt. Derfor har vi brug for at der bliver lidt højere til loftet, sagde forstander Lars Bo Sørensen fra Bomi-Parken

Vi vil meget gerne komme jer i møde for at se, om vi kan løsne nogle af de snærende bånd, sagde konsulent Mads Wallentin (th), der sammen med centerchef Helle Schnedler repræsenterede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på konferencen.

Forstander Lars Bo Sørensen, Bomi Parken

Forstander Vibeke H. Christensen, Hørgården vil indbyde sine forstanderkolleger i Selveje Netværket til et ERFA-møde 24.05.2019

Formand Jens Witthøft Nielsen og forstander Lotte Hermansen fra Plejecenter Birkebo i Helsingør fortalte om deres erfaringer med Helsingør Kommune.