Referat af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2017 i Rundskuedagens Plejecenter, kl. 16.

Inden selve mødet redegjorde formanden for Rundskuedagens Plejecenter, Kirsten Poulsen, for hvorledes plejecentret er

blevet profilplejehjem for madelskere, hvilket forsamlingen senere nød godt af under den efterfølgende middag.

Endvidere gennemgik formanden for Selvejenetværket, Sv. Erik Christiansen, de forslag til afbureaukratisering, som er

fremsendt af medlemmerne. Det drejer sig om følgende forhold:

Medicinering – embedslægen

Tilsyn – samme person hver gang

Medarbejderne skal alle have devices (IPads el. lign.)

Registrering af timer

Reguleringshelvede – hvem fik ikke morgenmad den og den dag

Arbejdstilsynet – grøn smiley

Controllerfunktionen

Sv. Erik udsender til alle medlemmer et mere udførligt oplæg til kommentering, inden sagen behandles i bestyrelsen og

videresendes til ministerens udvalg.

Dagsorden for selve mødet:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Ad 1. Erik Vinding blev valgt

Ad 2. Formanden aflagde bestyrelsens beretning, som berørte:

Frivillighed og borgmestermødet

Det politiske topmøde, som finder sted den 26. oktober 2017. Der indbydes 5-6 partier, som forventes at sende de

relevante repræsentanter. Det er kort tid før valget. Vi satser på at stille dem alle fem skarpe spørgsmål, og forslag

modtages gerne. De udsendes i god tid inden mødet til medlemmerne med henblik på kommentering.

Møderne med Koncernservice og resultaterne heraf, som efter vores opfattelse er forbedrede, men vi er indstillet på

nødvendig opfølgning.

Hjemmesiden. Gå ind og se den på www.selvejenetvaerket.dk og kom gerne med forslag til forbedringer og ikke mindst

flere billeder fra dagligdagen.

Møderne med forvaltningen, som er imødekommende, hvilket selvfølgelig også hænger sammen med vores størrelse.

Vi er en vigtig part, som i nogen grad kan sætte dagsordenen.

En særlig opgave omkring den oprindelige kontrakt mellem Hørgården og Boligselskabet KSB, nu 3 B, som er fra

1975, og som tilsyneladende aldrig er opsagt i forbindelse med den igangværende renovering. Der er indbetal et indskud

på 1,8 mio. kr. som aldrig er afregnet. Der er afholdt møde med forvaltningen, som har lovet at foretage en nærmere

undersøgelse. Der kan være andre medlemmer, der er i samme situation som Hørgården. Det vender vi tilbage til.

Beretningen gav anledning til en vis debat og blev efterfølgende enstemmig godkendt af forsamlingen.

Ad. 3. Kassereren, Knud Melballe Olsen, forelagde regnskabet og startede med at beklage, at et ikke var blevet udsendt

til medlemmerne inden mødet. Han havde selv først modtaget det i formiddags, men havde nået at lave en kortfattet

opstilling af resultatet, som blev omdelt sammen med det fulde regnskab.

Resultatet er et overskud på 90.000 kr. som efter fradrag af tilgodehavende til Langgadehus på 125.000 kr. giver et

underskud på 34.000 kr. Kapitalkontoen udgør herefter godt 1,5 mio. kr.

Regnskabet blev efter en læsepause godkendt af forsamlingen.

Ad 4. Der var ingen forslag til behandling

Ad 5. Kassereren oplyste, at der ikke er forslag til ændringer i budgettet bortset fra, at der i 2017 er en ekstraudgift på

ca. 50.000 kr. til oprettelse og opstart af vores nye hjemmeside. Kontingentet fastholdes på de 6.000 kr. pr. institution,

hvilket forsamlingen godkendte.

Ad 6. Sv. Erik Christiansen blev genvalgt og det samme gjorde Erik Vinding, hvorimod Barbara Lisemose ikke ønskede

genvalg. Der er herefter en ledig bestyrelsespost til senere besættelse.

Ad 7. Bestyrelsen blev bemyndiget til at vælge revisor.

Ad 8. Flere påpegede det uheldige i, at dette møde kommer dagen efter, at der har været afholdt borgmestermøde. Det

betyder færre deltagere og skal undgås i fremtiden.

Mødetidspunktet var også til debat, idet der var indkommet forslag om at holde møder i dagtimerne, så specielt

forstanderne kan indlægge det i deres dagsprogram. Der var enighed om fremover at satse på mødetidspunkt 14.00 –

16.00.

Anders Forsberg Svendsen takkede bestyrelsen for arbejdet og for den hjælp han på vegne af Fælledgården havde

modtaget fra forretningsføreren.

Mødet hævet kl. 17.30.

Troels Behr, referent.

Referat af repræsentantskabsmøde den 16. maj 2017