Referat af Bestyrelsesmøde nr. 10

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 10 den 16. februar 2017 kl. 16.30 på Håndværkerforeningens Plejehjem, Håndværkerhaven 49, 2400  København N.

 

Til stede: Svend Erik Christiansen, formand, Knud Melballe, Randi Krogdal Steen, Troels Behr og Frede Mølgaard.

Afbud: Barbara Lisemose og Erik Vinding

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 9 06.12.2016
 1. Siden sidst, meddelelser m.m.
 1. ERFA 30. marts 2017
 1. Hjemmeside
 1. Møde med Ældreministeren 27. ds. kl. 11.00
 1. Repræsentantskabsmødet
 1. Politisk topmøde
 1. Evt. herunder nyt møde

Ad. 1.: Godkendt.

Ad. 2.: Der var ingen meddelelser som sådan udover de forhold, som har sit eget punkt på dagsorden. Men Svend Erik omtalte en problematik fra Hørgården om det fremtidige lejemål for den selvejende institution. Den selvejende institution har indtil ombygningen haft lejekontrakt med boligselskabet (3B), der ejer ejendommen. I fremtiden lejer 3B direkte til beboerne f.s.v. angår lejlighederne. Den selvejende institution kunne så stå som lejer af servicearealerne men her lægges der op til, at kommunen lejer og stiller arealerne til rådighed for den selvejende institution. Hvis det skal være sådan, mener Svend Erik, at der må være et tidligere indbetalt depositum, som så skal tilbagebetales. Han vil arrangere et nyt møde med boligselskabet. Frede oplyste, at dengang Rundskuedagen skulle bygges om, måtte den selvejende institution ikke mere få lov at stå som ejer af den ombyggede ejendom. Det har Johannesgården fx fået lov til efterfølgende – selvfølgelig en nydannet almen boligorganisation med dette formål. Men da Rundskuedagen blev ombygget i slutningen af 90’erne var kommunens udmelding, at den ikke ville godkende en ny boligorganisation, da den ikke ville have flere at føre tilsyn med. Bestyrelsen på Rundskuedagen kæmpede en forgæves kamp og måtte til slut forære deres ejendom til Boligselskabet FSB, som så stod for ombygningen og ejer lejlighederne, medens det i dette tilfælde blev kommunen, som blev ejer af ejerlejligheden, der indeholder servicearealerne. Kommunen stiller så arealerne til rådighed for den selvejende institution. I praksis vel stort set den samme løsning, som man nu vil have på Hørgården. For god ordens skyld skal det bemærkes, at det på Rundskuedagen har fungeret fortrinligt.

Ad. 3.: Der var enighed om at henlægge det til et plejehjem på Frederiksberg med cafedrift. Der skal så være en orientering om det at drive cafe. Hvordan man får fat på kunderne, om det giver et godt samspil med det omliggende samfund og om økonomien kan hænge sammen, idet det må kræve ekstra medarbejdertimer. Kommunen inviteres til at deltage, så vi kan få deres kommentarer til, om det er sådan, det også kan lade sig gøre i Københavns Kommune.

Vi talte også om, om vi skal have et punkt på om afdelingsbestyrelser: Hvordan det går med oprettelse af disse på de ombyggede plejehjem og deres arbejdsvilkår. Man besluttede, at det indgår i indbydelsen med opfordring til formændene om at melde ind og så ser vi på, om der skal foredrages herom.

Ad. 4.: Hjemmesiden er under udarbejdelse. Prisestimatet er 50.000 kr.

Ad. 5.: Der er nedsat en arbejdsgruppe mellem Ældreministeriet og KL. Svend Erik har skrevet til Ældreministeren og tilbudt, at Selvejenetværket gerne deltager i arbejdsgruppen. Der er aftalt møde med Ældreministeren mandag den 27. februar 2017. Arbejdsgruppens tema er: ”Bureaukratiet og det administrative arbejde kan minimeres både fra statens side og fra kommunernes side.

Svend Erik havde 3 punkter som vores vision til Ældreministeren:

 1. Mere selvstændighed vedrørende økonomisk styring og driften (driftsoverenskomsten bør forenkles og gøres mindre snærende)
 2. Større mulighed for, indenfor rimlighedernes grænse til at have en selvstændighedsprofil
 3. Opfordre kommunerne til at tilbyde kommunale plejehjem at blive selvejende. Det koster det samme, men bestyrelsen for institutionen bliver selvstændig samarbejdspart med kommunen.

Ad. 6.: Tidspunktet ikke på plads. På repræsentantskabsmødet skal det politiske topmøde drøftes og der skal gives tilbagemelding fra ministermødet. Som emne blev drøftet forsøget med friinstitutioner, der ifølge planen skulle evalueres i 2016. Bonderupgaard har været et af de plejecentre, som har været med i et forsøg med friinstitutioner i Københavns Kommune. Måske vil de være vært og orientere om forsøget. Frede kontakter.

Ad. 7.: Mødet afholdes 26. oktober 2017 kl. 17.00. Som nævnt ovenfor skal program og spørgsmål gerne falde på plads på repræsentantskabsmødet men gode ideer til de 5 skarpe spørgsmål må allerede gerne nu sendes til Frede.

Ad. 8.: Nyt bestyrelsesmøde 30. marts 2017 kl. 15.00 forud for ERFA.

Der er store problemer med restancer i forhold til beboerbetaling på mange plejehjem/-centre. Samarbejdet med pårørende foregår ikke altid optimalt, idet de i stedet for at hjælpe med at få betalingen på plads i begyndelsen af måneden hjælper med at tømme beboerens konto, så der ikke er betaling til opholdet. Der er desværre ikke lovmæssig mulighed for, at beboerbetalingen sendes direkte fra Udbetaling Danmark til plejehjemmet/-centret på samme måde som ved en lønindeholdelse. Frede arbejder på en kontakt til justitsministeren, så man kan få drøftet muligheden for en lovændring.

Randi omtalte et andet problem. Tunge alkoholiserede, der kommer ind på et plejehjem har ikke til at betale for deres forbrug i den første tid og der er kun plejehjemmet til at betale deres alkoholforbrug og cigaretter. Det burde nok være en kommunal opgave, men også det vil kræve en lovændring. I dette tilfælde er det nok socialministeriet, vi skal have samtaler med.

Referat v/Frede Mølgaard

27.02.2017

Downlaod pdf: Bestyrelsesmøde nr. 10 – 16.02.2017