Bestyrelsesmøde nr. 7 – 25.08.2016

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 den 25. august 2016 kl. 16.00 på Håndværkerforeningens Plejehjem, Håndværkerhaven 49, 2400  København N.

 

Deltagere: Formand Svend Erik Christiansen, Erik Vinding, Knud Melballe Olsen, Randi Krogdal Steen, Troels Behr og Frede Mølgaard.

Afbud: Barbara Lisemose.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 14.06.2016 og repræsentantskabsmøde samme dag
 1. Status på dialogen med Koncernservice. Dialogmøde 17.08.2016

Referat vedlægges

 1. Planlægning af Topmøde med politikere
 2. Frivillighedsprojekt: Strategioplæg vedlægges
 3. Befordringsgodtgørelse til møder udenfor København eller indkørsel til København. Taksten pr. km. er i 2016 3,63 kr.
 4. Evt. herunder nyt møde

Ad. 1: Referaterne blev godkendt

Ad. 2.: Dialogen med Koncernservice har været god, og KS er på mange områder nået i mål. Der er dog stadig områder, der kan forbedres: Bl. a. noget med hastigheden og præcision, men vi tror da, Selvejenetværkets engagement har været om ikke andet en medvirkende faktor til resultatet. Randi supplerede med, at der er kommet mere hjælp til lokalkontorerne. Med andre ord er nogle ressourcer ført tilbage, dog ikke helt til plejehjemmene men der er mere hjælp at hente på lokalkontorerne.

Der er også problemer med, at man ikke kan se, om huslejen er betalt for den enkelte bolig på de ikke ombyggede plejehjem, idet plejehjemmet er udlejet i en samlet pakke til kommunen.

Ad. 3.: Der blev drøftet forskellige gode spørgsmål til politikerne og hvilke politikere, at vi skal have i panelet. Der var enighed om, at vi skal gå efter de enkelte partiers topkandidat. M.h.t. til indhold i spørgsmålene var følgende oppe at vende:

 • Forvaltningens intervenering i den selvejende institutions ledelsesrum ved at kræve særlige ressourcer i aftentimerne
 • Hvem skal bøde for, at der mangler ressourcer fx p.g.a. sygdom eller dårlig økonomi? Er det de ældre på plejehjemmene?
 • Hele spørgsmålet om selveje! Hvad er det politikerne vil med selveje? (mangfoldighed, engagement, profiler m.m.)
 • Hvordan kan omsorgen for vores ældre gøres bedre samtidig med, at der skæres i ressourcerne?
 • Når nu politikerne ønsker så stærkt, at plejehjemmene åbner sig mod det omgivende samfund, hvorfor slås der så ikke mere på trommer for cafedrift, så ældre i nærområdet kan gå ind på plejehjemmet og købe et måltid mad uden at være visiteret eller skal man visitere alle 65+?

Frede og Svend Erik skriver til vores medlemmer og beder dem komme med input til gode spørgsmål. (efterfølgende er det besluttet at holde et medlems- eller netværksmøde den 6. oktober 2016 kl. 15.00 for en nærmere planlægning af Det Politiske Topmøde. Mødet skal nok tidligst ligge i start juni 2017, når topkandidaterne for de enkelte parti er på plads og valgkampen er lige ved at gå i gang).

Ad. 4.: Der var en god drøftelse af indholdet, som man fandt o.k. men der mangler mere præcise formuleringer. Det skal gøres mere tydeligt
– hvad formålet er
– hvad er det, vi søger pengene til
– hvad kan vores budget være
– hvordan kan vi finde penge til den fortsatte drift
– frigives der ressourcer, når et venskabsprojekt kører, som kan bruges til en koordinator på det enkelte plejehjem
– forstanderne føler, at de har mere end nok at gøre. Hvordan sælger vi ideen/projektet til dem
– hvad kan vi måle på i den sidste ende
– hvordan deler vi de gode oplevelser? Beskrivelse af fx. hjemmeside med drejebog
– måske er vi nød til at have politikerne på banen og have tilsagn om ressourcer til den fremtidige drift af en brobygger eller frivillighedskoordinator.

Det blev også besluttet at kontakte centerchef Nanna Skriver BY62@suf.kk.dk og evt. borgmesteren for en drøftelse af, hvordan vi bedst kommer videre med vores projekt. Inger Billund har efterfølgende peget på, at ved ansøgninger om støtte fra fonde, ses der ofte på, om det er et projekt som kommunen er committed på.

Ad. 5.: Det blev besluttet, at ved kørsel over 10 km. til et møde i såvel som udenfor København ydes der kørselsgodtgørelse til bestyrelsens medlemmer for samtlige kilometer. Medlemmerne holder selv rede på sin kørsel og laver en halvårs eller helårsafregning til forretningsføreren.

Ad. 6.: Der mangler en nærmere beskrivelse af problematikken med ikke betalte opholdsudgifter. Måske skal vi prøve om lovgivningen kan ændres, så det bliver muligt at få trukket i beboernes pensionsudbetaling, inden udbetaling til beboerne som ved lønindeholdelse.

Erik efterlyste som afdelingsformand at få varmeregnskab til gennemsyn. Troels medgav, at det er en selvfølgelighed, at en afdelingsformand har adgang til alle regnskabsoplysninger.

Referat v/Frede Mølgaard

11.09.2016

Download pdf: Bestyrelsesmøde nr. 7 – 25.08.2016